LVM Disk Genişletme

######## Disk Extend Etme İşlemleri########

Linux OS olan sistemlerde disk yapısı Windows disk yapısına göre biraz daha karmaşık görünebilir. Aslında görünenin aksine daha elastik ve daha kullanışlı bir yapıdadır. Linux sistemlerde temel disk komutlarının başında fdisk gelir. Varolan diskler üzerinde kontrol yapmak istiyorsak fdisk komutu kullanılır. Fdisk –l ile genel yapıyı görmek için, İşlem yapmak istediğimiz bir partition için ise fdisk –l /dev/sdb gibi bir komut ile veriler kontrol edilir.

[[email protected] ~]#sudo fdisk -l
[[email protected] ~]# ls /sys/class/scsi_host
host0 host1 host2
[[email protected] ~]# echo “- – -” > /sys/class/scsi_host/host0/scan
[[email protected] ~]# echo “- – -” > /sys/class/scsi_host/host1/scan
[[email protected] ~]# echo “- – -” > /sys/class/scsi_host/host2/scan
[[email protected] ~]# tail -f /var/log/messages

# Kaynak https://it.toolbox.com/question/extend-disk-in-debian-020914

# Yeni diski ekliyoruz ve sonra normal fdisk -l ile görüp biçimlendiriyoruz.

[email protected]:/home/osman# fdisk /dev/sdb

Command (m for help): m

Command (m for help): n
Partition type
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-62914559, default 2048):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-62914559, default 62914559):

Created a new partition 1 of type ‘Linux’ and of size 30 GiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

[email protected]:/home/osman# fdisk -l
Disk /dev/sdb: 30 GiB, 32212254720 bytes, 62914560 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xca5ba7f6

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 2048 62914559 62912512 30G 83 Linux

###################################################

[email protected]:/home/osman# pvcreate /dev/sdb1
Physical volume “/dev/sdb1” successfully created.

###################################################

# pvs komutu ile VGNAME’i öğreniyoruz.

[email protected]:/home/osman# pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sda5 debian-default-vg lvm2 a– 24.76g 0
/dev/sdb1 lvm2 — 30.00g 30.00g

# VGNAME = “debian-default-vg”

[email protected]:/home/osman# vgextend debian-default-vg /dev/sdb1
Volume group “debian-default-vg” successfully extended

###################################################

[email protected]:/home/osman# vgdisplay debian-default-vg
— Volume group —
VG Name debian-default-vg
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 2
Metadata Sequence No 4
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 2
Open LV 2
Max PV 0
Cur PV 2
Act PV 2
VG Size 54.75 GiB
PE Size 4.00 MiB
Total PE 14017
Alloc PE / Size 6338 / 24.76 GiB
Free PE / Size 7679 / 30.00 GiB
VG UUID IrHlwJ-Nytl-fxFB-d44n-NTi3-vhJ6-TtslTr

###################################################

[email protected]:/home/osman# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 3.9G 0 3.9G 0% /dev
tmpfs 799M 8.6M 791M 2% /run
/dev/mapper/debian–default–vg-root 17G 2.6G 13G 17% /
tmpfs 4.0G 0 4.0G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 4.0G 0 4.0G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 236M 62M 162M 28% /boot
tmpfs 799M 0 799M 0% /run/user/1002

# Not : Not : Aslında buradaki alan yukarıda çalıştırdığım “vgdisplay debian-default-vg” komutunun çıktısının alt kısmındaki “vgdisplay debian-default-vg” daki “Free PE / Size 7679 / 30.00 GiB” satırındaki “7679” sayısına eşit. Yani aşağıdaki komut “lvresize -l +7679 /dev/mapper/debian–default–vg-root” şeklinde çalıştırılmalıydı.

# Not aşağıdaki kısımda +30 değerni neye göre verdiğimi anlamadım sonra “resize2fs” yaptım sanırım +30’a göre arttırdı sonra ikinci sefer +7589 olarak yaotım disk değeri o zaman arttı

[email protected]:/home/osman# lvresize -l +30 /dev/mapper/debian–default–vg-root
Size of logical volume debian-default-vg/root changed from 16.76 GiB (4290 extents) to 16.88 GiB (4320 extents).
Logical volume debian-default-vg/root successfully resized.

[email protected]:/home/osman# lvresize -l +7589 /dev/mapper/debian–default–vg-root
Insufficient free space: 7589 extents needed, but only 0 available

###################################################

[email protected]:/home/osman# resize2fs /dev/mapper/debian–default–vg-root
resize2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
Filesystem at /dev/mapper/debian–default–vg-root is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 3, new_desc_blocks = 3
The filesystem on /dev/mapper/debian–default–vg-root is now 4423680 (4k) blocks long.

###################################################

[email protected]:/home/osman# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 3.9G 0 3.9G 0% /dev
tmpfs 799M 8.6M 791M 2% /run
/dev/mapper/debian–default–vg-root 46G 2.6G 42G 6% /
tmpfs 4.0G 0 4.0G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 4.0G 0 4.0G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 236M 62M 162M 28% /boot
tmpfs 799M 0 799M 0% /run/user/1002

###################################################

# Centos sunucularda problem oldu aşağıdaki gibi çözdüm.

# Kaynak

https://stackoverflow.com/questions/26305376/resize2fs-bad-magic-number-in-super-block-while-trying-to-open

[[email protected] osman]# pvresize -v /dev/sdb1
Wiping internal VG cache
Wiping cache of LVM-capable devices
Archiving volume group “cl” metadata (seqno 5).
Resizing volume “/dev/sdb1” to 104855552 sectors.
No change to size of physical volume /dev/sdb1.
Updating physical volume “/dev/sdb1”
Creating volume group backup “/etc/lvm/backup/cl” (seqno 6).
Physical volume “/dev/sdb1” changed
1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized

[[email protected] osman]# lvresize -r -l+100%FREE cl
Please specify a logical volume path.
Run “lvresize –help” for more information.
[[email protected] osman]# lvresize -r -l+100%FREE /dev/mapper/cl-root
Size of logical volume cl/root unchanged from <95,12 GiB (24350 extents).
Logical volume cl/root successfully resized.
meta-data=/dev/mapper/cl-root isize=512 agcount=4, agsize=2956800 blks
= sectsz=512 attr=2, projid32bit=1
= crc=1 finobt=0 spinodes=0
data = bsize=4096 blocks=11827200, imaxpct=25
= sunit=0 swidth=0 blks
naming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0 ftype=1
log =internal bsize=4096 blocks=5775, version=2
= sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 11827200 to 24934400

####################SON###########################

Özetle bu makalede

 • Fdisk kullanımı
 • Yeni disk ekleme ve fiziksel disk olarak tanıtma
 • Yeni bir diski sunucuyu restart etmeden tanıtma
 • Yeni eklenen disk türünü LVM yapısına uygun hale getirme
 • Logical Volume Management(LVM) yapısı ve LVM komutları
 • Yeni bir Volume Group (VG) oluşturma
 • Logical Volume(LV) oluşturma
 • İsteğe bağlı boyutta Logical Volume oluşturma
 • İsteğe bağlı Logical Volume kapasite düşürme
 • Oluşturulan Logical Volume disk türünü değiştirme
 • Oluşturulan Logical Volume mount etme başlangıçta otomatik mount durumuna getirme
 • Oluşturduğumuz Logical Volume ve Volume Group silme
 • Eklediğimiz diski varolan Volumegroup ekleme ve extend etme

Faydalı olması dileğiyle.

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*